top of page

מדיניות ביטול

תנאי הביטול

 

תנאי ביטול עסקת תיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן והם:


בעסקת מכר מרחוק, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.


כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק בתנאי שביטול העסקה לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות . 

 

במקרה והעסקה איננה עונה לקריטריונים של "עסקת מכר מרחוק", תנאי ביטול העסקה המחייבים הם בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.


ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השרות אמור להינתן. אחרת התנאים לביטול עסקה הם התנאים שנקבעו ונמסרו לצרכן לפי חוזה ההתקשרות עם בית העסק.

 

ביטול עסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל

 

ביום 6.2.19 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקת מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל (לדוגמא – לינה בבית מלון, כרטיס למופע וכו').

 

עפ"י התיקון לחוק, רשאי העוסק להציע לצרכנים את אותם שירותים בשתי חלופות:

הראשונה - כולל זכות ביטול כקבוע בחוק הגנת הצרכן הישראלי.

השנייה - לפי מדיניות הביטול של נותן השירות (אשר תגבר על הוראות חוק הגנת הצרכן, אף אם היא קובעת שלא תהיה לצרכן זכות ביטול, בדומה לאתרי אינטרנט בינלאומיים).

 

התנאי להצגת שתי החלופות הנו עמידה של העוסק בחובות גילוי מוגברות בטרם ביצוע העסקה (בשלב השיווק מרחוק, באתר האינטרנט) וכן לאחר ביצוע העסקה בטופס הגילוי.

 

נטל ההוכחה להצגת המידע לצרכן מוטל על העוסק.

 

במקרה של סירוב לבטל עסקה לפי המדיניות שנקבעה ו/או סירוב להשיב לצרכן את כספו – בית המשפט רשאי לפסוק לצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.

 

תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן נכנס לתוקף ביום 28.10.2016 קובע כי צרכן שהוא אזרח ותיק (מעל גיל 65) או בעל מוגבלות או עולה חדש (עד 5 שנים) אתה רשאי לבטל עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק שבוצעה באמצעות שיחה, תוך ארבעה חודשים ולא 14 יום. בהתאם, כל המועדים המצויים בסימולאטור כ-14 ימים מוארכים לגביך ל-4 חודשים.

 

דמי ביטול

 

אם ביטל הצרכן את עסקת המכר מרחוק בתוך המועד של 14 יום ועמד בתנאי הביטול, ישלם דמי ביטול של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מספר כרטיסי טיסה ו/או מספר חדרים במלון - דמי הביטול יהיו עבור כל כרטיס/חדר (ראו הרחבה בשאלות ותשובות מטה).

 

יש לציין כי החוק מתיר לבית המשפט לפסוק פיצויים של עד 10,000 ₪ ללא הוכחת נזק במקרה שבו סוכנות הנסיעות מסרבת להשיב לצרכן את מלוא הסכום ששילם .


ואולם, במקרה של הטעיה או אי התאמה בין מה שהוזמן לבין השירות שניתן בפועל הצרכן רשאי לבטל את העסקה ואינו חייב בתשלום דמי ביטול.

bottom of page